اخبار رویداد هامعرفی دانشگاه بین المللی المصطفی - افغانستان


دانشگاه بین المللی المصطفی (ص) - افغانستان250

اساتید و کارمندان

4500

محصلین

10300

کتاب ها

150

مقالات انتشار یافته

70

مقالات بین المللی

28

کتاب های منتشر شده