فرصت های شغلی

دانشگاه بین المللی المصطفی (ص) - افغانستان

کارشناس IT

تاریخ اعلان:1401/09/12

تاریخ ختم:1401/09/22

آشپز

تاریخ اعلان:1401/08/12

تاریخ ختم:1401/08/22

کارمند اداری

تاریخ اعلان:1401/08/12

تاریخ ختم:1401/08/22

کارمند اداری

تاریخ اعلان:1401/04/01

تاریخ ختم:1401/04/10

آشپز

تاریخ اعلان:1400/12/04

تاریخ ختم:1400/12/14

کارشناس توسعه و فناوری IT

تاریخ اعلان:1400/10/27

تاریخ ختم:1400/11/12

کارمند اداری

تاریخ اعلان:1400/10/27

تاریخ ختم:1400/11/12

کارشناس امور محصلان

تاریخ اعلان:1400/05/10

تاریخ ختم:1400/05/25