پالیسی انصاف و عدالت

مقدمه

دانشگاه المصطفی-کابل به عنوان نهاد علمی معتبر با پشتوانه 40 سال سابقه درخشان علمی در ایران، شعبه ای از آن در سال 1390 در شهر کابل به فعالیت آغاز نمود. این دانشگاه تاکنون در 5 رشته لیسانس و 5 رشته ماستری فارغ التحصیلان زیادی را تقدیم جامعه نموده است.

در این دانشگاه حدود 140 از استادان دارای مدرک دکتری و یا کاندید دکتری در حال تدریس می باشد که حدود 2000 محصل در هر دو مقطع لیسانس و ماستری از خدمات آموزشی این نهاد علمی در حال بهره گیری هستند.

دانشگاه المصطفی- کابل با تدوین ارزش های محوری خویش به صورت ذیل:

دانشگاه المصطفی- کابل با باور کامل به دستورات اسلامی، به خلاقیت، نظم، شادابی، شایستگی، مسئولیت اجتماعی، فرصت های برابر و محیط کاری عاری از تبعیض تاکید می ورزد.

نه تنها پرچم دار رعایت عدالت و انصاف در محیط دانشگاه می باشد بلکه تلاش دارد با رفتار عادلانه خویش الگوی مناسبی برای ترویج این اصل انسانی-اسلامی در جامعه باشد. با توجه به این امر، دانشگاه پالیسی عدالت و انصاف را جهت رعایت هرچه بهتر و شفافتر آن و همچنین عمل به ارزش های محوری خویش را در بخش های ذیل تدوین می نماید:

پالیسی انصاف و عدالت در جذب استادان و کارمندان

 • بست های مورد نیاز کدر علمی دانشگاه به اعلان گذاشته می شود و جذب استاد از طریق رقابت آزاد و شفاف میان واجدین شرایط صورت می گیرد.

 • بست های قراردادی مورد نیاز جهت تدریس در دانشگاه از طریق اعلان و رقابت آزاد میان علاقمندان واجد شرایط صورت می گیرد.

 • امتحان بست های قراردادی جهت تدریس، بعد از بررسی اسناد داوطلب توسط کمیته موظف به صورت شفاهی صورت می گیرد.

 • استخدام کدر اداری مورد نیاز دانشگاه از طریق اعلان و رقابت میان علاقمندان واجد شرایط صورت می گیرد.

 • کارمندان خدماتی مورد نیاز دانشگاه از طریق اعلان و رقابت آزاد و شفاف میان افراد علاقمند و واجد شرایط استخدام می شود.

 • استخدام کدر علمی دانشگاه و توزیع آن در دانشکده ها و دیپارتمنت ها براساس نیاز دانشکده و دیپارتمنت ها با در نظر داشت تعداد محصل، تعدد مضامین صورت می گیرد.

 • استخدام کدر اداری دانشگاه و توزیع آن در دانشکده ها براساس نیاز دانشکده و دیپارتمنت و حجم کار و تناسب کارمند و محصل صورت می گیرد.

 • ریاست دانشگاه، معاون علمی-تدریسی و معاون مالی-اداری این بخش ها را نظارت جدی نموده و در صورت نیاز نسبت به استخدام های مورد نیاز تصمیم گیری می نماید.

پالیسی انصاف و عدالت در توزیع درس

 • توزیع درس در دانشگاه بر اساس تخصص و شایستگی اساتید صورت می گیرد.

 • مجلس دیپارتمنت و شورای علمی دانشکده با در نظر داشت گرایش تحصیلی، سابقه علمی، سابقه تدریس، سابقه پژوهش استاد درس ها را توزیع می کند.

 • اعضای کدر علمی دانشگاه با در نظر داشت ماده 9 و 10 این پالیسی در اولویت توزیع دروس قرار دارند.

 • در صورت تکمیل موظفی اعضای کدر علمی دروس با در نظرداشت مواد 2، 3، 9 و 10 این پالیسی به اساتید مدعو واگذار می شود.

 • اساتیدی که از توزیع دروس متضرر شده باشند می توانند شکایت خویش را به آمر دیپارتمنت ارائه نمایند و در صورت عدم قناعت استاد، ریاست دانشکده، معاون علمی و رئیس دانشگاه به صورت سلسله مراتب به شکایت استاد رسیدگی خواهد نمود.

پالیسی عدالت و انصاف در ترفیع استادان

 • ترفیع استادان مطابق با قانون (ترفیع) داخلی دانشگاه صورت می گیرد.

 • انتخاب استاد برتر مطابق با آیین نامه مربوطه صورت می گیرد

 • استاد متضرر می تواند شکایت خویش را به صورت مستند جهت به کمیته گزینش استاد برتر ارائه نماید

 • کمیته گزینش استاد برتر موظف است مستندات شکایت را بررسی نموده و نتیجه آن را به صورت واضح با شاکی اعلام نماید.

 • در صورت لزوم کمیته می تواند استاد شاکی را در جلسه بررسی شکایت دعوت نموده و اعتراض او را استماع نماید.

پالیسی عدالت و انصاف در برگزاری امتحانات و نتایج آن

 • زمان امتحانات وسط سمستر از طرف معاونت محصلان تعیین و اعلام می گردد و کلیه اساتید ملزم به اخذ امتحان در زمان تعیین شده می باشد.

 • هر محصلی که با عذر موجه نتواند در امتحانات شرکت کند، می تواند در خواست اخذ امتحان در خارج از زمان معینه را به صورت مستند ارائه کند، کمیته امتحانات با بررسی مستندات درخواست محصل، نتایج را به صورت واضح اعلام می کند.

 • استاد موظف است نتایج امتحان وسط سمستر را حداکثر دو هفته بعد از اخذ امتحان اعلام نماید.

 • در صورت عدم قناعت محصل به نمره داده شده، استاد می تواند پارچه پاسخنامه را جهت اقناع محصل به صورت موقت در اختیار او قرار دهد.

 • ارزیابی های از قبل اعلام نشده در صنف توسط استادان براساس دروس ارائه شده، با در نظر داشت توانایی محصل و با رعایت اخلاق حرفه ای به صورت شفاف صورت می گیرد.

 • امتحانات پایان سمستر طبق تقسیم اوقات از قبل اعلام شده صورت می گیرد.

 • کمیته امتحانات دانشکده ها با همکاری کمیته امتحانات دانشگاه زمانبندی امتحانات را با توجه به تعداد محصل، فاصله های لازم میان امتحانات، سخت و آسان بودن مضامین امتحانی، و... تنظیم می نماید.

 • محصلان می توانند بعد از اعلام تقسیم اوقات امتحانی و قبل از روز برگزاری امتحان درخواست خویش را جهت تغییر تقسیم اوقات به کمیته امتحانات ارائه نماید و کمیته امتحانات بعد از بررسی نتیجه را به صورت واضح از طریق نماینده محصلان و بورد اعلانات به اطلاع محصلین می رساند.

 • نتایج امتحانات طبق تقسیم اوقات از طریق مدیریت امور محصلان اعلام می شود.

 • محصلان می توانند نسبت به نمره داده شده در زمان تعیین شده درخواست تجدید نظر نمایند، و استاد مربوطه ملزم به بررسی مجدد پارچه و اعلام نتیجه می باشد. در صورت عدم قناعت محصل نسبت به بررسی مجدد، کمیته امتحانات دانشکده به شمول استاد دیگر غیر از استاد مضمون باید پارچه را بررسی نماید.

 • کمیته امتحانات دانشکده ها پاسخگوی بی عدالتی های امتحانی از قبیل سوال های بی ارتباط با مضمون، عدم سوالات معیاری، رعایت نشدن فاصله های امتحانی با توجه به سخت بودن مضامین، و... می باشد.

 • جهت شفافیت و رعایت عدالت، کلیه امتحانات دانشگاه از طریق دوربین ها و حضور ممیز در جلسه نظارت می شود و با هر نوع تقلب برخورد قانونی صورت می گیرد.

 • حاضری در درس، حاضری در امتحان و محرومیت از امتحان مطابق پالیسی مربوطه صورت می گیرد و هرگاه محصل نسبت حاضری و محرومیت خویش شکایتی داشته باشد می تواند به دانشکده مربوطه یا معاونت امور محصلان شکایت خود را به صورت مستند ارائه نماید و بخش مربوطه طبق پالیسی ملزم به رسیدگی می باشد.

 • دانشکده و معاونت امور محصلان می تواند شکایت را با حضور استاد و محصل معترض رسیدگی نمایند اما حاضر یا غیر حاضر نمودن محصل در درس فقط توسط استاد مربوطه صورت می گیرد و هیچکس حق تغییر آن را ندارد.

پالیسی عدالت و انصاف در رعایت اخلاق

 • آمریت تضمین کیفیت دانشگاه به منظور جلوگیری از برخورد سلیقه ای و تعصبات و جهت تامین محیط کاری عاری از هر گونه رفتارهای غیر اخلاقی، منشور اخلاقی را تهیه نموده و بعد از تصویب در شورای علمی دانشگاه در تمام دفاتر اداری نصب نموده است که در این منشور همه کارمندان ملزم به رعایت اخلاق اسلامی و انسانی بوده و از هرگونه رفتار تبعیض آمیز منع می شود.

پالیسی انصاف و عدالت در ارزیابی شکایات

 • دانشگاه دارای کمیته انضباطی می باشد که هرگونه شکایات از سوی اساتید، محصلین و کارمندان دانشگاه را به صورت دقیق بررسی نموده و نتیجه آن را به صورت واضح به اطلاع طرفین شکایت می رساند. این کمیته دارای پالیسی مشخصی می باشد که طرزالعمل رسیدگی به شکایات در آن بیان شده است.


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 52 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84599