پالیسی آزادی های اکادمیک

مقدمه

آزادی اکادمیک بدین معناست که اعضای جامعه علمی به صورت فردی یا جمعی در پیگیری، توسعه و انتقال دانش، به طرق مختلف آزاد باشند. بدین ترتیب «آزادی علمی»، «ارزشی بنیادی» در مأموریت دانشگاه تلقی شده و از مهم‌ترین الزامات ساختاری ـ کارکردی «جامعه‌ی علمی» به حساب می­آید. در پرتو آزادی اکادمیک اعضای جامعه علمی از قبیل هیأت علمی آموزشی، پژوهشی و دانشجویان، در فعالیت و کنش‌های علمی خود، مستقل بوده و هیچ گونه فشار و سلطه‌ای از جانب عقاید و سازمان‌های سیاسی، مسلکی و مذهبی بر آن‌ها تحمیل نشود. ازاین رو آزادی اکادمیک نقش اساسی و محوری در تولید دانش و توسعه مرزهای دانش بشری دارد. کشورما برای رهایی از فقر معرفتی و توسعه همه جانبه نیازمند نهادینه سازی آزادی اکادمیک در نهادهای علمی و تحقیقاتی است تا بستر مناسب را برای رشد و بالندگی علمی را فراهم نموده و شالودها­ی هم­پذیری مبتنی بر درک مشترک از شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را تقویت و استحکام ببخشد.

ماده1: تعریف آزادی اکادمیک

آزادی معلمان، استادان، دانشجویان و موسسات علمی است که بدون هیچ گونه دخالت ناروا یا غیر منطقی، در کل فعالیت های مربوط به تولید دانش از قبیل انتخاب موضوع تحقیق، تعیین آنچه که باید در کلاس درس ارایه شود، ارائه یافته های تحقیق به همکاران و انتشار یافته های پژوهشی، درگیر شوند.

ماده2: اهداف

1. رشد و ارتقای تولید دانش در دانشگاه؛
2. نهادینه سازی تحقیقات دانش بنیاد؛
3. حمایت از خلاقیت­ها و دست آوردهای علمی استادان و معلمان؛
4. تقویت بنیه علمی و قدرت استدلال علمی دانشجویان؛
5. تقویت فرهنگ دیگر پذیری علمی؛

ماده3: ابعاد آزادی آکادمیک

1. آزادی تحقیق و انتشار یافته‌‌‌های آن؛
2. آزادی بیان و ابراز عقیده در صنف درس؛
3. آزادی بیان داخل دانشگاه؛
4. آزادی بیان خارج دانشگاه؛

ماده4: مصادیق آزادی آکادمیک برای اساتید

1. آزادی در انتخاب روش تدریس؛
2. ازادی در انتخاب منابع درسی؛
3. آزادی در انتخاب موضوع درسی؛
4. آزادی اعطای نمره، کسر کردن و یا اضافه کردن نمره؛
5. آزادی در نحوه تربیت شاگرد؛
6. آزادی در قبول یا رد محصل؛
7. آزادی در پاسخگویی یا عدم پاسخگویی به سوالات محصل؛
8.. آزادی در انتخاب موضوع پژوهشی؛
9. آزادی در فعالیت تحقیقی؛
10. آزادی در نقد و بررسی علمی نظریات دانشمندان علمی یا دینی یا سیاسی؛
11. آزادی در نقد قوانین حاکم برجامعه ؛
12. آزادی در نقد شخصیت های علمی و سیاسی و...
13. آزادی در اعلام نتایچ تحقیق؛
14. آزادی در انتشار کتاب و مقالات علمی؛

ماده5: آزادی آکادمیک برای دانشجویان

1. آزادی در پرسش و پاسخ؛
2. آزادی در بیان نتایج بدست آمده از تحقیق؛
3. آزادی انتقاد از عملکرد اساتید و مسئولین مدیریتی و اجرایی دانشگاه؛
4. آزادی در نقد وانتقاد از قوانین و مقررات دانشگاه؛
5. آزادی در استفاده از فرصت های دانشگاه جهت رشد بیشترمانند مسابقات؛
6. آزادی در استفاده از ابزار و وسایل دانشگاه که برای دانشجویان تهیه شده است؛
7. آزادی در استفاده از امکانات علمی، تحقیقی، رفاهی و تفریحی دانشگاه بصورت مساوی؛

ماده6: آزادی آکادمیک برای دانشگاه

1. آزادی در وضع قوانین و مقررات ویژه برای اساتید، مدیران، کارمندان و دانشجویان؛
2. آزادی در اجرای قوانین و پیگیری نسبت به تخلفات از قوانین و مقررات؛
3. آزادی در انتخاب سیاست های آموزشی و پژوهی و تربیتی دانشگاه ؛
4. آزادی در تدوین پلان های استراتژیک و عملیاتی و اجرایی ساختن آن؛
5. آزادی در انتخاب استاد و دانشجو؛
6. آزادی در استخدام کارمندان؛
7. آزادی در برقراری روابط علمی با سایر نهادهای داخلی و خارجی؛


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 52 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84599