پالیسی اخلاق دانشجویان


۱ – محصل کوشش می نماید هیچگاه خود را با بد بینی و منفی گرایی دچار نسازد.
۲ - اعتماد به نفس داشته باشد.
۳ - در انتخاب و پوشیدن لباس خویش معیارهای اسلامی را توجه داشته باشد.
۴- بردبار و روشن فکر باشد.
۵- نظافت را مراعات نماید.
۶- تابع قوانین داخلی دانشگاه بوده و به آن احترام قایل باشد.
۷- ادب نشانه شخصیت یک انسان است لذا یک محصل به استادان، کارمندان و محصلان احترام قایل است.
۸- از اذیت و آزار دیگران در محیط دانشگاه خود داری نماید.
9- در حفظ و نگهداری وسایل دانشگاه توجه داشته باشد.
10- به پروسه آموزش متعهد بوده خود را با زیوردانش آراسته سازد.
11- محصل از صنف، کتابخانه، وسایل درسی و سایر امکانات مؤسسه تحصیلی استفاده مفید می نماید.
12- شنونده خوب برای استاد و دوست و یاور خوبی برای همصنفی های خود بوده و به صورت فعال در پروسه آموزش سهم گیرد.
13- پابند حاضری بوده سر وقت به درس حاضر می گردد و در زمان معین صنف را ترک می نماید.
14- احترام به نظریات دیگران داشته با هم صنفان، استادان، کارمندان اداری با سلوک و رابطه نیک اجتماعی رفتار می نماید.
15- در تمام امور تحصیلی خود جدی بود و از سهل انگار و بی تفاوتی دوری می کند.
16- در بلند بردن ظرفیت و دانش مسلکی خویش تلاش می نماید.
17- همانند یک دانشجو و محصل با پوشش مناسب و همراه با وسایل مورد نیاز درسی {کتاب، کتابچه، قلم} داخل صنف می گردد.
18- محصل از هر گونه تعصبات قومی، نژادی، مذهبی، جنسیتی، سمتی و ..... پرهیز می نماید.

تعهدنامه محصل

هرمحصل ملزوم به رعایت موارد ذیل است:
۱ ـ احترام پا یبندی به اساسات وشعائر دین مقدس اسلام.
۲ ـ رعایت ازقانون اساسی وتمام قوانین نافذه کشور.
۳ ـ رعایت از تمام لوایح ، مقرره ها ، مصوبات وفیصله نامه های وزارت محترم تحصیلات عالی و پوهنتون جامی.
۴ ـ احترام به هیات رهبری وتمام استادان ومنسوبین دانشگاه.
۵ ـ احترام به آزادی بیان با درنظرداشت معیار های قبول شده.
۶ ـ احترام متقابل به محصلان دانشگاه وبر قراری روابط حسنه وا کادمیک با همصنفان .
۷ ـ رعایت نظم و دسپلین در داخل دانشگاه و صنوف در سی.
۸ ـ همکاری با اداره در امر نظافت و پاکی صحن دانشگاه وخصوصآ صنوف درسی.
۹ ـ اجتناب از هر نوع اعمال منافی اخلاق وضد کرامت انسانی.
۱۰ ـ اجتناب از هرنوع فعالیت های تخریب کارانه و اعمال ضد بشری.
۱۱ ـ اجتناب از استعمال هرنوع دخانیات ومسکرات.
۱۲ ـ اجتناب از هرنوع تعصبات قومی ، لسانی ، مذهبی و ....
۱۳ ـ خود داری از پوشیدن لباس های نا مناسب و مغایر فرهنگ وجامعه افغانی .
۱۴ ـ خود داری از کاربرد آرایش در محیط دانشگاه .
۱۵ ـ خود داری از گشت وگذار بی جا و بی مورد در داخل دانشگاه .
۱۶ـ خود داری از هرنوع فعالیت های سیاسی وگروهی در داخل دانشگاه.
۱۷ـ خود داری از هر نوع عمل زشت وخشونت زا که باعث بد نامی ، بی نظمی ، تشنج وخصومت در دانشگاه گردد
۱۸ ـ حفاظت از وسایل ، لوازم و سرسبزی دانشگاه .
۱۹ – محصل مکلف است در هفته اول درسی فیس تحصیلی خویش را بپردازد
۲۰- اخذ امتحان نهایی سمستر مشروط به تصفیه حساب مالی دانشجو می باشد.
۲۱- تعهد میسپارم که در عین زمان در هیچ دانشگاه (دولتی/خصوصی) مصروف تحصیل نباشم.


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 71 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84618