دیپارتمنت علوم تربیتی


معرفی رشته

 تربیـت نیروهـای متخصـص در عرصههـای مختلـف، از جملـه در عرصـه تعلیـم و تربیـت، از اساسـی تریـن راههـای رسـیدن بـه ترقـی و پیشـرفت اسـت. رشـته علـوم تربیتـی از رشـتههای مهـم علـوم انسـانی اسـت کـه بـا تربیـت انسـان و منابـع انسـانی سـروکار دارد. ایـن رشـته بـا توجـه بـه محتـوای نظـری و کاربـردی خـود، عـاوه بـر سـاماندهی برنامههـای درسـی و آموزشـی کشـور، قـادر اسـت معلمـان و مدیـران متخصـص را در جهـت رشـد و انکشـاف مراکـز علمـی کشـور تربیـت کنـد. اگـر نیروهـای انسـانی جامعـه بـه خوبـی تربیـت گـردد، سـایر نهادهـای دولتـی و غیـر دولتـی نیـز بهبـود خواهـد یافـت. افزایــش جمعیــت جــوان و مشــتاقان علــم و دانــش در کشــور از ســرمایههای بســیار بــزرگ اســت، لیکــن بــا افزایــش محصــان و مشـتاقان علـم و دانـش، نیـاز بـه نهادهـای تعلیمـی و تربیـت نیروهـای متخصـص در عرصـه علـوم تربیتـی بیشـتر احسـاس میشـود. علـوم تربیتـی بـه عنـوان یـک رشـته علمـی بیـن رشـته ای، از مهمتریـن و موثرتریـن رشـتههای علمـی و دارای گرایشـهای مختلـف اسـت کـه در عرصههـای مختلـف کاربـرد دارد. ایـن رشـته، نقـش اساسـی و تعییـن کننـده بـر تعلیـم و تربیـت نیروهـای انسـانی سـالم و متخصـص در جامعـه دارد. زیـرا زندگـي اجتماعـي سـالم و موفـق، بـدون تعلیـم و تربیـت صحیـح امـکان پذیـر نیسـت. تعلیـم و تربیــت اســت کــه فــرد یــا گــروه را بــا حقــوق و وظایــف یــا مســؤلیتهاي اجتماعــي آنــان و همچنیــن مهارتهــاي زندگــي آشــنا ميسـازد. ایـن رشـته بـا توجـه بـه محتـوای علمـیاش قـادر اسـت منابـع انسـانی متخصـص را در جهـت رشـد و انکشـاف علمـی نهادهـای آموزشـی دولتـی و غیـر دولتـی، تربیـت کنـد.

اهداف رشته

 1. تهیه، تدوین و ارائه دروس تخصصی در قلمرو علوم تربیتی؛
2. آشنایی محصان با مباحث عمومی و تخصصص علوم تربیتی؛
3. آشنایی محصان با مباحث تعلیم و تربیت اسامی؛
4. افزایش توانمندی محصان برای تدریس موفق و موثر در نهادهای آموزشی؛
5. زمینه سازی ورود محصان به مقطع ماستری و دکتری.

نتایج متوقعه

 فارغین این رشته میتوانند در زمینههای ذیل فعالیت نمایند:
1. توان مدیریت علمی نهاد تعلیمی و آموزشی با روش علمی و مدرن؛
2. فعالیت به عنوان مشاور تحصیلی در نهادهای تعلیمی دولتی و خصوصی؛
3. تدریس در دانشگاههای دولتی، خصوصی و مؤسسات آموزشی؛
4. تدوین مقالات علمی و شرکت در کنفرانسهای علمی مرتبط با این رشته؛
5. تربیت مدیران و معلمان متخصص برای نهادهای تعلیمی افغانستان؛
6. افزایش قدرت تجزیه و تحلیل محصان راجع به مسائل تعلیمی و تربیتی؛ 


 طول دوره و تعداد کریدت های درسی

 طــول دوره ی لیســانس علــوم تربیتــی 4ســال و 8سمســتر و تعــداد کل کریدیتهـای درسـی دوره ی لیسـانس 136کریدیـت میباشـد. هرکریدیـت یـک سـاعت اسـت.


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 66 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84613