دیپارتمنت اقتصاد


معرفی رشته

دنیـای پیچیـدهی اقتصـاد و روابـط تجـاری، کشـورها را وادار میکنـد بهتریـن مسـیرها را بـرای دسترسـی آسـان بـه منابـع مـورد نیـاز و توسـعه اقتصـادی پیـدا نماینـد تـا در کوتاهتریـن زمـان ممکـن خـود را بـه هـدف یـا اهـداف تعریـف شـده برسـانند. بـرای نیـل بـه اهـداف اقتصـادی، قواعـد و راهکارهایـی وجـود دارد کـه در علـم اقتصـاد بیـان میشــود. رشـته اقتصـاد (علـوم اقتصـادی) یکـی از رشـتههای علمی-کاربـردی اسـت کـه از روشهـای کمـی و کیفـی بـرای تحلیـل مسـائل اقتصـادی در سـطح خـرد و سـطح کان اسـتفاده کـرده و روابـط بیـن متغیرهـای اقتصـادی را توضیح میدهـد. امـروزه روابـط اقتصـادی و قـدرت اقتصـادی تعییـن کننـده جایـگاه کشـورها در نظـام بینالملـل اسـت، لـذا رشـته اقتصـاد عهـدهدار اسـتفاده بهتـر از منابـع داخلـی در جهـت تقویـت جایـگاه کشـور در سـطح بینالملـل اسـت. رشـته اقتصـاد در سـطح لیسـانس بـه توضیـح روابـط حاکـم بیـن متغیرهـا و نهادهـای اقتصـادی پرداختـه و اثـرات آن را توضیـح میدهـد و اگـر ایـن دانـش بـا رویکـرد نقادانـه و آموزههـای دینـی، فرهنگـی حاکـم در جامعـه آمیختـه شـود، بهتـر نتیجـه داده و پشـت صحنـه تصمیمـات و سیاسـتهای کشـورها را نشـان میدهـد.

اهداف رشته

۱- ارائــه و گســترش دانــش اقتصــادی معیــاری در کشــور: دیپارتمنــت اقتصــاد میکوشــد بــا اســتفاده از اســاتید نخبــه و متخصــص و نیــز بــا اســتفاده از آخریــن روشهــای آموزشــی، دانــش اقتصــاد را در کشــور گســترش دهــد.
۲- بومــی وکاربــردی کــردن دانــش اقتصــاد در کشــور: دانــش اقتصــاد متعــارف زمانــی در یــک کشــور اســامی بومــی و کاربــردی میشــود کــه بــا آموزهــای دینــی و فرهنگــی کشــور همســو باشــد.
۳- تربیــت نیرویهــای متخصــص و کارآمــد بــرای ادارات دولتــی و غیــر دولتــی: دیپارتمنــت اقتصــاد میکوشــد بــرای محصـان ایـن توانایـی را ایجـاد نمایـد تـا بتوانـد روابـط بیـن نهادهـای اقتصـادی را بـه صـورت درسـت تجزیـه و تحلیـل نمـوده و بـه توسـعه اقتصـادی کشـور کمـک کنـد.

نتایج متوقعه

فارغین این رشته میتوانند در زمینههای ذیل فعالیت نمایند:
۱- ایفای نقش فعال و موثر در سیاست گذاریهای اقتصادی در سطح ملی و بین المللی؛
۲- ارائه مشورتهای تخصصی و کارشناسانه برای فعالیتهای اقتصادی کوچک و بزرگ در کشور؛
۳- توانایی تدریس رشته اقتصاد در دانشگاهها و مراکز علمی
۴- توانایی تحلیل مسائل اقتصادی در سطح ملی و بین المللی
۵- توان تحقیق و ارائه مقالات علمی در رشته اقتصاد.
۶- توان کار و فعالیت در ادارات دولتی و غیر دولتی.

طول دوره و تعداد کریدت های درسی

طــول دورهی لیســانس اقتصــاد، 4ســال اســت کــه در هشــت سمســتر تنظیــم گردیــده اســت. نظــام درســی کریدیتـی اسـت و تعـداد کل کریدیتهـای درسـی دورهی لیسـانس 136الـی 138کریدیـت و هـر کریدیـت 50 دقیقــه میباشــد.


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 49 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84596