دیپارتمنت مدیریت


معرفی رشته

مدیریـت از رشـتههای پرکاربـرد در جهـان و کشـور مـا اسـت. مدیریـت بـه صـورت تخصصـی بـه مسـائل، دیدگاههـا و نظریــات در مــورد اداره امــور میپــردازد. ایــن رشــته در ســطح کارشناســی بــه مهمتریــن مباحــث مدیریــت و خصوصـا مباحـث لازم بـرای اداره یـک سـازمان دولتـی و غیـر دولتـی همـت میگمـارد. ایـن مرحلـه، مرحلـه دانـش افزایـی و توسـعه دانـش فراگیـران در مـورد مباحـث لازم و ضـروری و کاربـردی مدیریـت اسـت.

اهداف رشته

اهداف آموزشی رشته مدیریت بیانگر دستاوردهای فراگیری دانش این رشته است. مهمترین اهداف مدیریت عبارتند از:
.1ارائه دروس تخصصی در عرصه مدیریت؛
.2تربیت مدیران متخصص برای اداره ادارات دولتی و غیر دولتی؛
.3تربیت افراد دارای اندیشه مدیریتی در عرصه مدیریت دولتی و خصوصی؛
.4تهیه و تدوین منابع علمی با توجه به نیازهای ادارات دولتی و خصوصی افغانستان؛
.5تهیه ابزارهای آموزشی و پژوهشی به روز برای محصان رشته مدیریت؛ 

نتایج متوقعه

نتایج متوقع از فارغالتحصیل دوره کارشناسی مدیریت موارد زیر است:
.1گسترش دهنده دانش و مهارت مدیریت در بین محصان و ادارات دولتی و خصوصی؛
.2آشنایی عمیق با مدیریت و اداره علمی ادارات دولتی و خصوصی؛
.3به کارگیری دانش مدیریت در محیط کار و امور اداری؛
.4کاشناسان مدیریت برای نهادهای دولتی و خصوصی؛

طول دوره و تعداد کریدت های درسی

دوره کارشناسـی رشـته مدیریـت در زیـر مجموعـه پوهنحـی علـوم انسـانی حداقـل در هشـت سمسـتر تحصیلـی16 هفتـه درسـی ارایـه میگـردد. در ایـن رشـته مجموعـا 136کریدیـت کـه 20کریدیـت عمومـی، 39کریدیـت اساسـی و 76کریدیـت تخصصـی خوانـده میشـود.


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 49 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84596