دیپارتمنت مدیریت دولتی


معرفی رشته

مدیریــت دولتــی از رشــتههای پرکاربــرد در جهــان و کشــور مــا اســت. مدیریــت دولتــی بــه صــورت تخصصــی بــه مســائل، دیدگاههــا و نظریــات در مــورد اداره امــور دولتــی میپــردازد. ایــن رشــته بــه مباحــث سیاســتگذاری، استراتژیســازی، بررســی نظامهـای اداری، بررسـی منابـع انسـانی، و مباحـث دیگـری اهتمـام مـیورزد کـه در راسـتای کاربـرد در ادارات دولتـی و خصوصـی تعبئــه شــده اســت. ایــن رشــته بیشــترین اهتمــام در جهــت تربیــت نیــروی انســانی ایدهپــرداز، پژوهشگــر و مدیــر دارد.

اهداف رشته

اهداف آموزشی رشته مدیریت دولتی بیانگر دستاوردهای فراگیری دانش این رشته است. مهمترین اهداف مدیریت دولتی عبارتند از:
-ارائه دروس تخصصی در عرصه مدیریت دولتی؛
- تربیت مدیران متخصص برای اداره ادارات دولتی؛
- تربیت پژوهش گران ماهر در عرصه مدیریت دولتی؛
- تهیه و تدوین منابع علمی با توجه به نیازهای ادارات دولتی افغانستان؛
- تهیه ابزارهای آموزشی و پژوهشی به روز برای محصان رشته مدیریت دولتی؛

نتایج متوقعه

نتایج متوقع از فارغالتحصیل دوره ماستری مدیریت موارد زیر است:
.1گسترش دادن دانش و مهارت مدیریت در بین دانشگاه ها و ادارات دولتی؛
.2مدیریت و اداره علمی ادارات دولتی؛
.3مشاوره مدیریتی به نهادهای دولتی و خصوصی؛
.4تدریس در دانشگاههای دولتی و خصوصی و مؤسسات نیمه عالی و انستیتوتهای آموزشی؛
.5تدوین مقالات علمی و شرکت در کنفرانسهای علمی مرتبط با این رشته؛
.6تهیه متون آموزشی مرتبط با این رشته؛.
.7تدوین خط مشی و پان استراتژیک برای نهادهای دولتی و خصوصی

دوره تحصیل

دوره ماسـتری رشـته مدیریـت دولتـی در زیـر مجموعـه پوهنحـی علـوم انسـانی حداقـل در چهـار سمسـتر تحصیلــی 16هفتــه درســی ارایــه میگــردد. در ایــن رشــته مجموعــا 18مضمــون کــه همــه مضامیــن تخصصــی اســت ارائــه میگــردد و بــا احتســاب پایــان نامــه بــه 40کریدیــت میرســد.


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 47 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84594