دیپارتمنت علوم قرآن و حدیث


معرفی رشته

 دوره لیســانس علــوم قــرآن و حدیــث یکــی از رشــته های تخصصــی دانشــکده علــوم اســلامی اســت کــه محصــلان ایــن رشــته بــا مباحــث علــوم قرآنــی و حدیثــی آشــنا شــده و پــس ازگذرانــدن دروس مربوطــه و موفقیــت در ایــن دوره، دانشــنامه لیســانس علــوم قــرآن و حدیــث را اخــذ میکننــد.

اهداف رشته

 - تربیت دانشجویان آشنا با علوم قرآن و حدیث
- توانایی تدریس و تحقیق در این رشته
- توانایی پاسخگویی به پرسشهای قرآنی و حدیثی
- تربیت دانشجویان مستعد برای ورود به دوره ماستری 

نتایج متوقعه

 - آشنایی با مباحث اسلاسی علوم قرآنی
- آشنایی با اعجاز قرآن و ابعاد آن
- آشنایی با مباحث اساسی علوم حدیث
- آشنایی با انواع حدیث
- آشنایی با تقش حدیث در تفسیر
- آشنایی با منابع حدیثی مهم و محدثان 

طول دوره و تعداد کریدت های درسی

 طــول دوره لیســانس علــوم قــرآن و حدیــث حداکثــر 4 ســال میباشــد و تعــداد کریدیت هــای درســی آن 138 کریدیـت میباشـد کـه در قالـب دروس تخصصـی 76کریدیـت، درسـهای پایـه 38 کریدیـت، و عمومـی 24 کریـدت و در طـول 8 سمیسـتر ارایـه میگـردد. نظـام درسـی کریدیتـی بـوده و هـر کریدیـت درسـی نظـری 16سـاعت و هـر کریدیـت درسـی عملـی 32 سـاعت اسـت کـه در قالـب یـک نیـم سـال (یـک سمیسـتر) 16هفتـه ای ارایـه میگـردد. 


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 66 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84613