دیپارتمنت فقه و معارف اسلامی


معرفی رشته

 رشـته فقـه و معـارف اسـلامی یکـی از رشـته های مهـم علـوم اسـلامی بـوده که بـر اسـاس سـرفصل ها و مفـردات مصوب وزارت تحصیـات عالـی فعالیـت میکنـد و فارغـان ایـن رشـته بـا مهمتریـن مباحـث فقهـی و معـارف اسـلامی آشـنا شـده، تـوان تدریـس و تبلیـغ مضامیـن فقهـی و معـارف اسـلامی را از طریـق کسـب مهارتهـای لازم فـرا میگیرنـد. محصــلان ایــن رشــته پــس از گذرانــدن دروس مربوطــه و موفقیــت در ایــن دوره، دانشــنامه لیســانس فقــه و معــارف اسـلامی را اخـذ میکننـد. 

اهداف رشته

 - تربیت و آموزش آگاهان امور دینی، متخصص در بخشهای فقه و معارف اسلامی، ارشاد و دعوت.
- تربیت دانشجویان آشنا با فقه و معارف اسلامی
- کسب توانایی تدریس و تحقیق در این رشته
- کسب توانایی پاسخگویی به پرسشهای فقهی و معارف اسلامی
- تربیت دانشجویان مستعد برای ورود به دوره ماستری
- تربیت جوانان آگاه، توانمند و ملتزم به ارزشها و اساسات ثقافت اسلامی 

تربیت کادرهای متخصص و متعهد

 تربیــت و ارائــه الگوهــای معتــدل اســلامی و کارشناســان فرهیختــه علــوم دینــی ملتــزم بــه اخــلاق دینــی کــه منحیـث الگوهـای عملـی بـا تبلیـغ و نشـر معـارف اسـامی در جهـت وحـدت و همدلـی جامعـه گامهـای اساسـی برداشــته، مصــدر خدمــت گردنــد.

طول دوره و تعداد کریدت های درسی

 طـول دوره لیسـانس فقـه و معـارف اسـلامی حداکثـر 4 سـال اسـت و در 136کریدیـت درسـی، در قالـب دروس تخصصـی 92 کریدیـت، دروس پایـه 22 کریدیـت، دروس عمومـی 22 کریـدت و 2 کریدیـت منوگـراف در طـول 8 سمیسـتر ارائـه میگـردد. نظـام درسـی کریدیتـی بـوده و هـر کریدیـت درسـی نظـری 16سـاعت و هـر کریدیـت درسـی عملـی 32سـاعت اسـت کـه در قالـب یـک نیـم سـال (یـک سمسـتر) 16هفتـه ای ارایـه میگـردد. 


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 71 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84618