دیپارتمنت فقه قضایی


معرفی رشته

دانشـگاه المصطفـی(ص) - واحـد کابـل، بـا راه انـدازی برنامـه ماسـتری در رشـته فقـه قضایـی در صـدد آن اسـت کـه احـکام قضایـی اسـلام را در کشـور افغانسـتان، بـا نـگاه بـه فقـه اسـلامی غنـا بخشـد و محصلـان ایـن رشـته را در تدریـس فقـه قضایـی و تطبیـق احـکام شـرعی در موضوعـات گوناگـون فقهـی بـا رویکـرد قضایـی، توانمنـد سـازد. ایـن دانشـگاه در تـلاش اسـت، از یـک سـو بـا نـگاه بـه میـراث غنـی اسلـام و از سـوی دیگـر بـا در نظـر داشـت تغییـر و تحـولات در نظامهـای قضایـی جهـان و منطقـه، مضامیـن علمی-کاربـردی جامـع و تخصصـی بـه محصـلان ایـن رشـته ارائـه نمایـد.

اهداف رشته

 فقه قضایی یکی از رشتههای کاربردی است که جهت دستیابی به اهداف ذیل راه اندازی شده است:
1. تربیت متخصص در فقه قضایی؛
2. تربیت مدرس برای موسسات تحصیلی و تعلیمی در سطوح مختلف؛
3. تربیت نیروهای متخصص و متعهد به عنوان قاضی، سارانوال و وکیل مدافع در نظام قضایی؛
4. تربیت محقق و پژوهشگر در حوزه فقه قضایی؛
5. آشنایی با فقه مذاهب اسلامی در امور قضایی؛
6. پاسخ گویی به پرسشها و شبهات جدید، در خصوص نظام حقوقی و قضایی اسلام
7. کاربردی کردن آراء فقهی قضایی در قالب ارائه نظام قضایی و حقوق جزای اسلامی؛
8. فراهم سازی زمینه تطبیق هرچه بیشتر فقه اسلامی؛ 

نتایج متوقعه

 از محصلانـی کـه دوره ماسـتری فقـه قضایـی را بـا موفقیـت طـی میکننـد، توقـع مـیرود در امـور ذیـل توانایـی کافـی داشـته باشـند:
1. تبیین احکام قضایی از دیدگاه فقه اسلامی؛
2. توانمنـدی فـارغ التحصیـلان از ایـن دوره در تدریـس فقـه قضایـی در موسسـات تحصیـات عالـی دولتـی و غیـر دولتـی.
3. اشتغال در مرکز عدلی و قضایی 

دوره تحصیل

 1. پروگــرام ماســتری دانشــگاه المصطفــی(ص) کابــل بــا مــدت نوشــتن تیــزس، چهــار سمســتر 16هفتــهای میباشــد کــه در مــدت یــک و نیــم ســال کریدیت هــا تکمیــل گردیــده و در سمســتر چهــارم محصــل بــه نوشــتن تیــزس اقــدام مینمایــد.
2. مهلت داده شده به محصل برای نوشتن تیزس حد اکثر 9ماه میباشد که غیر قابل تمدید است.
3. هـرگاه محصـل بنابـر هـر دلیلـی تـرک تحصیـل نمایـد، بـه شـرطی میتوانـد دروس خویـش را از همـان مقطـع شـروع نمایـد کـه وقفـه ایجـاد شـده بیـش از دو سمسـتر نباشـد. در غیـر آن چنیـن محصلـی منفـک میگـردد، امـا میتوانـد بـه صفـت داوطلـب جدیـد الشـمول درخواسـت شـمولیت دهـد.
4. محصلی که بنابر دلایل قانونی اخراج شده باشد، نمیتواند دوباره شامل این پروگرام گردد.


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 66 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84613