دیپارتمنت حقوق


معرفی رشته

 دوره ی لیســانس حقــوق یکــی از رشــته های تخصصــی اســت، کــه محصـلـان بــا مباحــث حقــوق آشــنا شــده و در پایــان موفــق بــه اخــذ مــدرک لیســانس در آن رشــته میشــوند.

اهداف رشته

 دوره لیسانس حقوق اولین مقطع تحصیلی است که با اهداف زیر طراحی و بر اساس ضوابط عام تاسیس و فعالیت مراکز آموزش عالی انجام وظیفه خواهد کرد.
ـ تربیت محصلان برای آشنایی با حقوق افغانستان؛
ـ آشنایی محصان با مهم ترین مسائل حقوق ؛
ـ ایجاد توانایی تدریس و تحقیق در عرصهی حقوق در محصان ؛
ـ پرورش روحیه تحقیق و پژوهش در محصان؛
ـ آشنایی محصان با متون اصلی حقوقی؛
ـ شناخت استعدادها و هدایت آنان برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر 

نتایج متوقعه

 از فارغان دوره لیسانس حقوق انتظار میرود بتوانند:
1. رشته حقوق را در دانشگاههای دولتی و خصوصی تدریس نمایند؛
2. در مراکز عدلی و قضائی جمهوری اسامی افغانستان نقش ایفا کنند؛
3. به عنوان مشاور حقوقی ادارات و شرکتهای دولتی و خصوصی انجام وظیفه نمایند؛
4. حضور فعال در عرصههای نظارت و حمایت و تطبیق احکام دین و قوانین نافذه کشور داشته باشند؛
5. به عنوان وکیل مدافع بتوانند نقش ایفا نمایند؛
6. مهارتهــای لازم را در زمینــه تنظیــم قــرار دادهــا، پیشــبرد دوســیههای قضایــی مدنــی و جزایــی و ارائــه مشـوره حقوقـی بـرای حـل منازعـات در قالـب روشهـای رسـمی و غیـر رسـمی حـل منازعـات کسـب نماینـد؛
7. مهـارت انجـام تحقیقـات علمـی، حقوقـی، تحلیـل حقوقـی، اسـتدلال و فـن بیـان، اداره و رهبـری، وکالـت دفـاع و مشـاوره مسـلکی-حقوقی را کسـب نماینـد؛ 

دوره تحصیل

 بـا توجـه بـه اینکـه دانشـگاه المصطفـی(ص) در مقطـع لیسـانس رشـته حقـوق کریکولـم وزارت تحصیـلات عالـی را اجـرا مینمایـد طـول دوره لیسـانس حقـوق حـد اقـل 4سـال میباشـد.
تعــداد کریدیــت هــا 158کریدیــت میباشــد و حســب نیــاز، مضامینــی تحــت عنــوان دروس اختیــاری بــه محصــلان نیــز ارائــه خواهــد شــد.


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 47 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84594