دیپارتمنت حقوق جزا و جرم شناسی


معرفی رشته

 رشـته حقـوق جـزا و جـرم شناسـی از مهـم تریـن رشـتههای حقوقـی اسـت کـه هـم در تشـخیص جـرم و هـم در صـدور احــکام جزایــی نقــش غیــر قابــل انــکار دارد. تدریــس ایــن رشــته در افغانســتان دســتگاه حقوقــی و کیفــری جمهــوری اسـلامی افغانسـتان را تقویـت خواهـد نمـود.

اهداف رشته

 رشته حقوق جزا و جرم شناسی یکی از پر طرفدارترین رشته در افغانستان است که با اهداف زیر طراحی شده است:
ـ توانمند سازی محصان بر تدریس و تحقیق ؛
ـ آشنایی محصان با متون اصلی رشته حقوقی ؛
- توانمند سازی محصان بر تصدی وظایف سارنوالی ، محکمه، وکالت دفاع و سایر وظایف اداری؛
ـ فراهم سازی زمینه تحصیل در مقطع دکترا.

طول دوره

طول دوره تحصیل در مقطع ماستری به صورت عادی دو سال و سه ماه را در بر میگیرد.پروگـرام ماسـتری دانشـگاه المصطفـی، سـه سمسـتر 16هفتـهای میباشـد کـه در مـدت یـک سـالو نیــم کریدیت هــا تکمیــل گردیــده و در سمســتر چهــارم، محصــل بــه نوشــتن پایان نامــه (تیــزس)اقــدام مینمایــد. مهلــت داده شــده بــه محصــل بــرای نوشــتن پایان نامــه حــد اکثــر 9مــاه میباشــد کــه در شــرایط عـادی قابـل تمدیـد نیسـت. هـرگاه محصـل بـه دلایلـی در خـلال دوره، تـرک تحصیـل نمایـد، میتوانـد مجـددا دروس خـود را ازهمـان سمسـتری کـه تـرک نمـوده اسـت ادامـه دهـد، مشـروط بـر اینکـه وقفـه ایجـاد شـده بیـش از دو سمســتر نباشــد. اگــر وقفــه بیــش از دو سمســتر باشــد موجــب منفکــی محصــل میگــردد. درعیـن حـال میتوانـد بـه صفـت داوطلـب جدیـد الشـمول درخواسـت شـمولیت دهـد.

نتایج متوقعه

از فارغان دوره ماستری این رشته انتظار میرود بتوانند:
1. رشته حقوق را در دانشگاههای دولتی و خصوصی تدریس نمایند؛
2. در مراکز عدلی و قضائی جمهوری اسامی افغانستان نقش ایفا کنند؛
3. به عنوان مشاور حقوقی ادارات و شرکتهای دولتی و خصوصی انجام وظیفه نمایند؛
4. حضور فعال در عرصههای نظارت و حمایت و تطبیق احکام دین و قوانین نافذه کشور داشته باشند؛
5. به عنوان وکیل مدافع بتوانند نقش ایفا نمایند؛
6. مهارتهـای لازم را در زمینـه تنظیـم قـرار دادهـا، پیشـبرد دوسـیههای قضایـی مدنـی و جزایـی و ارائـه مشـوره حقوقـی بـرای حـل منازعـات در قالـب روشهـای رسـمی و غیـر رسـمی حـل منازعـات کسـب نماینـد؛
7. مهــارت انجــام تحقیقــات علمــی، حقوقــی، تحلیــل حقوقــی، اســتدلال و فــن بیــان، اداره و رهبــری، وکالــت دفــاع و مشــاوره مســلکی-حقوقی را کســب نماینــد؛


آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 51 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84598