پیام معاونت امور محصلان

بسمه تعالی معاونت امور محصلان جزئی از ساختار اداری دانشگاه است که بیشترین ارتباط را با محصلان دارد؛ محصلان از ثبت نام جهت ورود به دانشگاه تا فراغت از آن با این بخش در ارتباط بوده و طبعا نحوه ی نگرش، فعالیت و تعامل متقابل، در انقطاع یا استمرار ارتباطات میان محصلان و دانشگاه بی تأثیر نیست. «علم و ارزش محوری» از مبانی اساسی فعالیت جامعه المصطفی(ص) العالمیه است که دانشگاه المصطفی(ص) کابل به مثابه یکی از توابع آن، نیز از آن پیروی می کند و تا کنون تلاش نموده است کلیه سیاستگذاری ها، برنامه ها و شیوه های اجراء اش را بر آنها متکی نماید، ضمن آنکه ارتباطات و همکاری اش را با مراکز و نهادهای دیگر علمی- فرهنگی در افغانستان، بویژه وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان هرچه بیشتر و بهتر توسعه می دهد و متقابلا آن نهادها این دانشگاه را به عنوان مرکز علمی و فرهنگی معتبر و خوش نام می دانند که در نظام آموزشی و فرهنگی کشور از جایگاه شایسته برخورداراست. دانشگاه المصطفی(ص) از بدو تأسیس در افغانستان، همواره نیازمندی های کشور را در نظر داشته و به هدف توسعه منابع انسانی و اجتماعی در ساحات اداری و اسلامی، تلاش ورزیده است و جزئی از پیشگامان و معدود مراکزی بوده است که در این عرصه ها، با تکیه بر منابع علمی خود زمینه ها و رشته های مختلفی را در مقاطع لیسانس و ماستری، برگزار کرده است و تا کنون نزدیک به یک هزار دانش آموخته ماستر را به جامعه اسلامی افغانستان تقدیم نموده است. از این رهگذر دانشگاه المصطفی(ص) توانسته است خلاء بزرگ آموزش و تربیت ارزش محور را در راستای رسالت خود پر نموده و به منزلت دانشگاه ویژه در نگاه جامعه، تثبیت گردد. استراتژی و مأموریت دانشگاه المصطفی(ص) نه تنها پاسخگویی مناسب، کارآمد و به روز بازار کار جامعه از طریق آموزش است، بلکه در یک حلقه وسیع در پی همگرایی اسلامی و بازیابی تمدن اسلامی از مسیر دانایی و معرفت نیز می باشد. خوشبختانه دانشگاه نسبت به این مأمول مبارک موفق بوده و محصلان و فارغان گرامی با اظهار رضایت و خرسندی از وجود فضای اخوت و مدارای اسلامی در دانشگاه، هرچه بیشتر و بهتر روند همگرایی و معرفت را در راستای ساخت ملت و امت واحد، مشق و تجربه می کنند. دانشگاه المصطفی(ص) «محصل محوری» را جزئی از اصول آموزشی و تربیتی خود می داند؛ آما آن را به معنی تعاون و همکاری مضرَ و نگاه سود محورانه و تجارتی تقلیل نمی دهد، بلکه به مفهوم تجمیع، توسعه و بکار گیری کلیه منابع، سیاستگذاری ها و برنامه ها در جهت تأمین منافع و اهداف معقول و پذیرفته شده محصلان، تحویل می کند. از اینرو معاونت امور محصلان انتظار دارد: - محصلان عزیز با غنیمت شمردن فرصت و عمر گران قیمت خویش، هدفمندانه و با جدیت، دوره تحصیلی را به پیش برده و از ساختار، شیوه دوره و مقررات آن، آشنایی کامل حاصل نموده و در رعایت آن بکوشند. - محصلان عزیز با ارتباط نزدیک، معاونت امور محصلان را در شناسایی فرصت ها و کاستی ها در بخش های مختلف مربوط به دانشگاه و امور محصلان، کمک نمایند. دانشگاه در نظر دارد اقدامات بیشتری را در انکشاف ابعاد دانشگاه انجام دهد که از جمله ی آن فراهم آوری فعالیت های جمعی و تأسیس تشکل و انجمن های محصلان خواهد بود تا توسط آن پیوستگی و همکاری همیشگی میان محصلان و دانشگاه برقرار بوده و با سهم گیری فعال دانشجویان و فارغان، روند مشارکت و همکاری در شگوفایی و بالندگی دانشگاه و جامعه، وسعت و سرعت یابد.

با آرزوی موفقیت

دکتر مصطفی احسانی معاون امور محصلان دانشگاه المصطفی(ص)- کابل

تازه های نشر