معرفی آمریت منابع بشری

«منابع بشری» از مدیریت های استراتژیک دانشگاه به شمار می‌آید که بر اساس اصول «قانون‌مداری»، «عدالت»، «شفافیت» و «کارآمدی»، به «جذب»، «آموزش»، «سازمان‌دهی» و «ارزیابی» قوای بشری می‌پردازد.

دانشگاه بین المللی المصطفی(ص) با رویکرد ارزشی مبتنی بر کرامت انسانی، کارمندان، اساتید و دانشجویان را سرمایه‌ای با ارزش و جایگزین ناپذیر می‌شمارد. نیروی انسانی در هر نهاد و سازمان به عنوان موتور محرک آن سازمان به حساب می‌آید. بنا بر این، اهمیت دادن به این نیرو، زمینه‌ساز رشد و بالندگی سازمان خواهد شد.

منابع بشری با درک اهمیت این مساله سعی دارد از طریق ساماندهی نیروی انسانی، روند کارایی فعالیت دانشگاه را بهبود بخشد، تا با توجه به چشم‌اندازی که از طرف هیئت رهبری دانشگاه تعریف شده است، شرایط پیشرفت آن را از طریق جذب و پرورش نیروی انسانی  ورزیده و کارآزموده هموارتر سازد.

اهداف

           1 - سازمان‌دهی نیروی انسانی در راستای اهداف دانشگاه

           2 - جذب نیروی انسانی نخبه بر اساس نیاز بخش ها

          3 - پیشرفت و انکشاف مهارت های کارمندان

          4 - پرورش خلاقیت و استعدادهای نیروی انسانی

          5 - ایجاد نظم و انسجام در عملکرد قوای بشری

          6 - ایجاد تعهد و مسئولیت‌پذیری

          7 - تنظیم و تطبیق قوانین و طرزالعمل های مرتبط

          8 - پایه‌گذاری اصول رفتار اداری متناسب با ارزش های اخلاقی و انسانی

اصول

مدیریت منابع بشری در تمام مراحل جذب، تحلیل عملکرد، محاسبات مالی و مدیریت قوای بشری، اصول ذیل را مبنای عملکرد خویش قرار می‌دهد:قانون‌مداری

             1- عدالت

             2-  شفافیت و پاسخ‌دهی

             3- کارآیی و بهره‌وری

             4 - نظم و انظباط

وظایف

             1- استخدام نیروی انسانی مطابق به پروسه تعریف شده

             2- ارزیابی و تحلیل عملکرد کارمندان

             3- بررسی، بازبینی و تطبیق مقررات مرتبط

             4- محاسبه معاشات، حق تقاعد، عیدی/ پاداش‌ها و دیگر مطالبات مالی کارمندان

             5- محاسبه حق التدریس ها

             6- محاسبه مطالبات مالی مرتبط با پایان نامه‌ها (داوری، راهنمایی و...)

             7- ارتقای سطح کیفی کارمندان از طریق برگزاری ورکشاپ های مورد نیاز

             8- ایجاد نظم و هماهنگی اداری (تنظیم روابط کاری)

              9- تلاش در جهت ایجاد مصونیت کاری و رضایت شغلی

             10- ایجاد انگیزه کاری با مکانیزم پاداش و تکریم

             11- تطبیق سیستم های نوین نرم افزاری در بخش محاسبات و نظارت

              12- مدیریت اسناد و دوسیه‌ها بر اساس سیستم فایلنگ

ساختار و تشکیلات

منابع بشری در دانشگاه المصطفی(ص) در قالب یک آمریت تشکیل شده است که ساختار تشکیلاتی آن چنین است:

آشنایی با دانشگاه دیدگاه و ماموریت تاریخچه دانشگاه افتخارات علمی پلان استراتیژیک گزارش پیشرفت پلان استراتیژیک
اساتید و کارمندان : 250
محصلین : 4500
کتاب ها : 10300
مقالات انتشار یافته : 150
مقالات بین المللی : 70
کتاب های منتشر شده : 28
بازدید امروز : 48 بازدید دیروز: 232 بازدید کل: 84595