Loading...

دیدگاه برنامه مدیریت آموزشی

دیدگاه برنامه مدیریت آموزشی

دانشگاه المصطفی-کابل در نظر دارد برنامه ماستری مدیریت آموزشی این دانشگاه به عنوان برنامه ارتقاء دهنده کیفیت آموزشی، ارائه دهنده روش های خلاق و نوین تعلیمی، برنامه ریزی آموزشی و درسی مبتنی بر نیاز سنجی در کشور شناخته شود

ماموریت برنامه مدیریت آموزشی

دانشگاه المصطفی-کابل با راهاندازی برنامه ماستری مدیریت آموزشی، در نظر دارد مدیران و برنامه ریزان آموزشی توانمند از لحاظ علمی و کاری به جامعه افغانستان تحویل دهد. این برنامه با استفاده از جدیدترین منابع و امکانات و با بهرهگیری از جدید متد درسی توسط اساتید ارزشمند و مجرب، سعی در ارائه خدمت علمی به جامعه افغانستان دارد.

درباره ما

به سایت رسمی دانشگاه جامعه المصطفی خوش آمدید

شماره تماس: 0782533382

ایمیل: almustafa.kabul@gmail.com

آدرس

کابل: دهبوری، چهارراهی شهید، نرسیده به شفاخانه الخیر

واحد ها

آموزش

پژوهش

بین الملل